domingo, 1 de junio de 2008

SESION 1 ASANAS

Bhujangasana
Salabhasana
Viparitapadaprasana Paschimottanasana
Eka pada setu bandha sarvangasana
Dvapada-pavanamuktasana
Purnasana
Grivachakrasana
Ekapadasana
Sarvangasana
SARVANGASANAEKAPADASANAGRIVACHAKRASANAPURNASANADVAPADA-PAVANAMUKTASANAEKAPADA SETU BANDHA SARGANGASANAVIPARITAPADPRASANA PASCHIMOTTANASANASALABHASANABHUJANGASANA